Història societat - Orígens i Fundació

Els orígens de l’actual Societat Catalana de Medicina de l’Esport es remunten al any 1961. En aquest any es va celebrar a Barcelona el 4t. Curs de Especialistes en Medicina de l’Educació Física i de l’Esport; a arrel d’aquest i a resultes d’ell, és va crear la Federació Barcelonesa de Medicina de l’Esport, de la qual va estar el primer president el Dr. Joaquim Cabot i Boix. La Federació estava emmarcada orgànicament dins la Federación Española de Medicina del Deporte, de la qual aleshores era president el Dr. Servando Camuñes Pajares.

Posteriorment nasqueren les Federacions Provincials de Girona, Lleida i Tarragona, las quals en unir-se a la barcelonesa formaren la Federació Catalana de Medicina de l’Esport. Aquesta a més de proporcionar un important suport assistencial als esportistes a través dels seus centres, va destacar per la coordinació de nombroses reunions científiques, recolzades primerament per la Residència Joaquim Blume i després pel Institut Nacional d’Educació Física.

A més varen organitzar-se diferents congressos de caràcter local, estatal i internacional. A senyalar l’edició en 1964 de la revista “Apuntes”, actual “Apunts”, primera publicació periòdica espanyola sobre Medicina aplicada a l’Esport.

A partir de la meitat dels anys setanta la Federación Española entra en crisi i és pràcticament inexistent (va estar feliçment recuperada gràcies a la lloable labor del Dr. José Luis González Iturri i els més íntims col•laboradors), aleshores la Federació catalana va diluir-se en el nucli dels professionals dels Centre de Investigació Mèdic – Esportiu de l’Institut Nacional Medicina de Educació Física i en alguns nuclis aïllats.

A principis dels anys vuitanta començà a gestar-se l’idea de que, Barcelona concursés per a l’organització dels Jocs Olímpics de l’any 1992. A la Ciutat i a Catalunya es va desenvolupar de forma progressiva un ambient esportiu, que guanya força cap el 1984 amb la preparació de la candidatura i la presentació d’aquesta al Comitè Internacional Olímpic en 1985. En aquest entorn, els metges de l’esport troben a faltar una entitat que els agrupi i sorgeix la proposta de crear dins del marc de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la Societat Catalana de Medicina de l’Esport. El 14 de maig de 1984, els Socis Numeraris de l’Acadèmia Jesús Galilea i Muñoz, Josep Estruch i Batlle, August Castelló i Roca i Ramon Balius i Juli, , sol•licitaren, mitjançant document adient, al President Prof. Marius Foz i Sala i a la seva Junta de Govern, la creació en el si de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport. La petició va estar acceptada i com és reglamentari s’elegí entre els promotors una Comissió Gestora, que quedà formada per Manuel Balcells, Josep Estruch, Jesús Galilea, Joan Hidalgo, Ferran Rodríguez, Àngels Salvador i Ramon Sancho, actuant de coordinador Ramon Balius. Aquesta tenia de conduir la Societat durant el primer any d’existència.

La Comissió Gestora convocà la Sessió Inaugural de la Societat pel dia 30 d’Octubre de 1984, durant la qual desprès de la presentació del acte pel coordinador de la Gestora Ramon Balius, es celebrà una Taula Rodona sobre el tema “Què és la Medicina de l’Esport? àmbits i futur”, en la qual participaren Josep Maria Figueras, Antoni Tejedo, Josep-Lluís Ventura, Ferran Rodríguez, Manuel Balcells i el professor d’Educació Física Joan Antoni Prat, actuant com moderador en Jesús Galilea. Durant els mesos del curs 1984 i 1985, es realitzaren regularment un total de vuit sessions amb la presentació de comunicacions i taules rodones sobre temes de l’especialitat.

En l’Assemblea Ordinària del mes de juny de 1985 cessà reglamentàriament la Comissió Gestora i va elegir-se la primera Junta Directiva, la qual va estar formada per: August Castelló i Roca (President), Josep Estruch i Batlle (Vice-president), Manuel Balcells i Díaz (Secretari), Àngels Salvador i Pons (Vice-secretaria), i Joan Hidalgo (Girona), Lluís Calvo i Condal (Lleida) i Rodrigo Miralles Marrero (Reus, Tarragona) com Vocals.

Pel mes de juny de 1987 en Assemblea General Ordinària es va procedir a renovar la anterior Junta Directiva, en acomplir-se dos anys de brillant gestió. La nova Junta Directiva estava constituïda per: Ramon Balius i Juli (President), Josep Estruch i Batlle (Vice-president), Manuel Balcells i Díaz (Secretari), Ramon Sancho i Fuertes (Vice-secretari) i Eulalia Tauler i Toro, Carles Bestit i Carcasona,i Daniel Brotons i Cuixart, (Vocals). Encara que la Societat tenia total entitat jurídica perquè actuava a través dels Estatuts de l’Acadèmia, es decidí en la mateixa Assemblea, especialment per facilitar les relacions amb altres institucions nacionals, estatals i estrangeres, preparar uns Estatuts propis i inscriure la Societat en la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Es va crear una Comissió Gestora formada per: August Castelló, Josep Estruch, Manuel Balcells, Àngels Salvador, Gustau Nadal, Jesús Galilea i Ramon Balius la qual va redactar els Estatuts, que foren estudiats, esmenats i aprovats en Assemblea General Extraordinària de la Societat.

La Comissió Gestora va presentar els Estatuts a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques i aquesta amb data 21 de juliol de 1987, va inscriure la Societat Catalana de Medicina de l’Esport en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 9242. La Societat va seguir formant part de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, encara que amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat de actuació en l’àmbit territorial de Catalunya.